E-BÜLTEN
Vergi Danışmanı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

YILLIK FAALİYET RAPORUNUZU YAZIYORUZ

YILLIK FAALİYET RAPORUNUZU YAZDINIZ MI?

Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketler için yeni düzenlemeler getirdi. Bunlardan biri de yıllık faaliyet raporunun hazırlanması konusu…

Türk Ticaret Kanunu’nun 516/3, 518, 565/2 ve 610. maddelerine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı. “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca tüm sermaye şirketleri “Yıllık Faaliyet Raporu” düzenlenmek zorunda kalacak…

Anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler siz bu rapora hazır mısınız?

Her yıl hesap dönemlerine ait iş ve işlemlerinin akışı, her yönüyle finansal durumu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılarak rapor edilmek zorunda. Gereği gibi hazırlanan yıllık faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin izlenebildiği ve şirketin kurumsal yönetilip yönetilmediğini görülmesini sağlayan temel belge olacak. Yıllık faaliyet raporu ile yöneticiler şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ortaklara hesap vermek zorunda. Böylece daha şeffaf ve kurumsal yönetim hedeflenmiş olunacak.

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

Faaliyet Raporlarında Uyulması Gereken İlkeler Neler?

Yönetim organları (anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulu), yıllık faaliyet raporunu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamak zorunda. Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Teknik terim kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkan verecek şekilde açıklamalar yapılır.

Şirketin, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal durumuna ilişkin bu değerlendirmeler finansal tablolara dayandırılır. Ayrıca finansal olmayan risklere de faaliyet raporunda yer verilir.

Yıllık faaliyet raporunda; şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu konularında açıklamalara yer verilir.

Yıllık faaliyet raporunda gerekli olması halinde istatistiki bilgilere ve grafiklere de yer verilebilir.

2012 yılı için raporunuz hazır mı?

Yıllık faaliyet raporları hesap dönemleri bitiminden sonra iki ay içinde hazırlanmak zorunda. Diğer deyişe 2012 yılı için “yıllık faaliyet raporu” 28 Şubat 2013 e kadar düzenlenmeli.

Raporu Nasıl Bölümlendirilmeli?

Yıllık faaliyet raporunda asgari şu bölümler bulunmak zorundadır:


- Genel bilgiler,

- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,

- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,

- Finansal durum,

- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,

- Diğer hususlar.

Rapor Düzenlenmezse Ne Olur?

Yıllık faaliyet raporları bir nevi ”hesap verme” niteliğinde belgelerdir. Yönetim kurulu başkanı dahil, tüm üyelerin imzalarının raporda olması gerektiği özel olarak düzenlenmiş durumdadır. Dolayısıyla anonim şirketlerde tüm yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde müdür ya da birden fazla müdür varsa tüm müdürlerin raporu imzalaması şarttır. Yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olanların da, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte raporda yer almak zorundadır.

Gerekli imzaların atılmaması durumunda, ortada düzenlenmiş bir yıllık faaliyet raporundan söz edilemeyecektir. Yönetim kurulu üyelerinin şirketi ‘’tedbirli bir yöneticinin özeni’’ ile yönetip yönetmediklerini tespit ederken, şirketin yıllık faaliyet raporları önemli bir belge ve delil olacaktır. Şirket faaliyetlerinin pay sahipleri tarafından daha ayrıntılı görülebilmesi ile birlikte, yöneticilerin sorumluluğu daha çok gündeme gelebilecektir. Gerekli bilgilerin raporda hiç yer almaması ya da eksik veya gerçeğe aykırı şekilde yer almasından raporu hazırlayanlar sorumlu olacaktır. Örneğin; şirketin sermayesini kaybettiği ya da borca batık durumda olduğu yıllık faaliyet raporunda bildirilmemişse, şirketin bu durumundan haberdar olmadan borca batık bir şirkete mal satıp parasını alamayan alacaklılar, raporu gereği gibi düzenlemeyen yönetim kurulu üyelerinden zararlarının tazminini isteyebileceklerdir.

Raporun Yazılmasında Teknik ve Hukuki Bilgi Şarttır.

Yıllı faaliyet raporu basit gibi görünen ancak arkasında ciddi riskler barındıran raporlardır. Düzenli, ayrıntılı, analize dayanan bir şekilde ve hukuki alt yapı düşünülerek hazırlanmazsa tüm imzaya yetkili kişiler açısından sıkıntılı durumlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli şekilde kaleme alınması ileride problem yaşanmaması adına çok önemlidir.

WWW.VERGİDANİSMANİ.COM UZMANLARI SİZLER İÇİN NELER YAPABİLİR?

VergiDanismani.com, ticaret hukuku alanında uzman danışmanları ile yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesi aşamasında sizlere yardımcı olmaya hazırdır.

VergiDanismani.com talep edilmesi halinde, şirketler hakkında “yıllık faaliyet raporu”yazmaktadır. Diğer yandan talep edilmesi halinde ayrıntılı mütalaa vermekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Tavsiyemiz yıllık faaliyet raporunun uygulamasında mali ve hukuki danışmanların, firma sahiplerinin bir araya gelmesi, istişare içinde olmaları ve ekip kurularak bu konunun en kısa sürede hazırlıklarına başlanılmasıdır.

İrtibat İçin:
Mail : ihsancilingir@vergidanismani.com

Okunma Sayısı : 2865
Yazdır

VERGİ DANIŞMANI

Vergi hukuku, Uluslararası vergiler, vergi planlaması, işletme planması ve daha bir çok konuda online soru sorabileceğiniz platform.

SON HABERLER

İLETİŞİM