E-BÜLTEN
Vergi Danışmanı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

MALİYE BAKANLIĞI BELEDİYE HARÇLARINI BELİRLEDİ

BELEDİYE HARÇLARI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 96 NCI MADDESİNE İLİŞKİN

 
 
B.K.K. No 2014/5896
Resmi Gazete Tarihi 18/02/2014
Resmi Gazete No 28917
Kapsam
 
Karar Sayısı: 2014/5896
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5896 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
 
MADDE 1- (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 21 inci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
 
İlan ve Reklamın Türü Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 60 23 22 21 20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 30 11 10 9 8
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 10 3 3 2 2
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 80 31 31 30 30
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için 0,12 0,03 0,03 0,02 0,01
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden 0,25 0,07 0,06 0,05 0,03
 
B- EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
 
 
Eğlence Yerleri ve Alanı Belediye Grubu / Verginin Miktarı (TL)
1 2 3 4 5
1. Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 50 m2 ye kadar 15 5 5 5 5
51 m2 - 150 m2 arası 20 7 6 6 6
151 m2 - 300 m2 arası 25 10 9 8 7
301 m2 den yukarı 30 11 10 9 8
4 yıldızlı otelde 40 12 11 10 9
5 yıldızlı otelde 50 15 12 11 10
2 Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 10 5 5 5 5
 
C- İŞGAL HARCI
 
İşgalin Türü Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 1,5 0,50 0,50 0,50 0,50
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 1,5 0,50 0,50 0,50 0,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 3 1 1 1 1
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 1 0,30 0,30 0,25 0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2 0,70 0,60 0,50 0,50
 
 
Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
 
İşyerinin Alanı Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m2 ye kadar 65 23 22 21 20
26 m2-100 m2 arası 130 45 40 35 30
101 m2-250 m2 arası 260 80 70 60 50
251 m2-500 m2 arası 400 135 120 105 90
501 m2 den yukarı 600 230 210 190 170
 
 
D- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İşyerinin Alanı Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
Her tür işyeri için 25 m2 ye kadar 0,50 0,19 0,18 0,17 0,16
26 m2-100 m2 arası 0,70 0,27 0,25 0,24 0,23
101 m2-250 m2 arası 0,80 0,31 0,29 0,28 0,26
251 m2-500 m2 arası 0,90 0,35 0,33 0,31 0,29
501 m2 den yukarı 1 0,39 0,37 0,35 0,33
 
Madde 2- (1) Bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç miktarlarının birinci grup belediyelerde; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırları içinde olan belediyeler için tamamı, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan belediyeler için %80'i; 6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60'ı, diğer birinci grup belediyeler için %40'ı uygulanır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan maktu vergi ve harç tutarlarında virgülden sonraki iki hane dikkate alınır ve asgari kanuni hadden düşük çıkan tutarlar asgari hadde yükseltilir. 
 
Madde 3- (1) 21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Madde 4- (1) Bu Karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Madde 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
 
 

Okunma Sayısı : 2423
Yazdır

VERGİ DANIŞMANI

Vergi hukuku, Uluslararası vergiler, vergi planlaması, işletme planması ve daha bir çok konuda online soru sorabileceğiniz platform.

SON HABERLER

İLETİŞİM