E-BÜLTEN
Vergi Danışmanı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

6645 Sayılı Torba Kanunun İş Hayatına Getirdiği Destekler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Nisan 2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşçi ve işvereni olumlu yönde destekleyen bu torba kanun maddelerinin bir kısmını aşağıda sıralamaya çalışacağız.  
 
- Askeri Geçim İndirimi (AGİ)
MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.
Mayıs 2015 tarihinde uygulamaya geçecek olan çalışan işçiye verilen askeri geçim indirimi oranı 3. Çocuk için %5’den %10’a çıkarılmıştır. Her sene Ocak ayındaki Askeri Ücrete göre değişen askeri geçim indirim oranı 1. ve 2. Çocuk için %7,5, 3. çocuk için %10 ve 4. çocuk ve sonrası için %5 olarak uygulanmaya devam edecektir. Dolaylıda olsa 3.çocuga teşvik eden hükümet böylece 3.çocugada destekleyerek teşvik etmektedir.  
 
-Çocuğu Olan Babaya Mazeret İzin Desteği
 
MADDE 35 – 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
4857 Sayılı Kanuna Ek Madde 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
 
          Ek Maddesi ile babalar için 3 gün olan mazeret izni 5 güne çıkarılmış, çocuğu olan babanın doğum ve sonrası yapması gereken işler için gereken süre uzatılmış, babanın bu en mutlu gününde sevdikleri ile beraber geçireceği süre torba kanunla yasallaşmıştır.
 
-İşverene İşsizlik Primi Desteği
MADDE 25 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır.
 
Bu değişiklikle fazla sayıda işçi çalıştıran çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerine bir avantaj sağlanmış, işverenlerin işyerlerinde olabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının gerçekleşmemesi için dolaylıda olsa destek sağlanmaya çalışılmıştır.
 
-Yeni Mezun Olmuş Üniversiteliye Destek
MADDE 28 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15 – 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamak kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.
 
          Uygulaması devam eden istihdam teşviklerinin süresi uzatılarak yeni üniversiteden mezun olup iş bulmaya çalışan gençlerin önü açılmaya, işe alım süresini kısaltarak işsizlik oranı düşürülmeye çalışılmıştır.
 
-Yeraltı Maden İşçisi ve Gece Çalışan İşçilerin Çalışma Süreleri
 
MADDE 36 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”
MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”
 
 Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler günlük en fazla 7,5 saat haftada en çok 37,5 saat çalıştırılarak haftada 2 gün tatil yapmaları sağlanmış, 4857 sayılı kanunun 69. Maddesine eklenen ibare ile gece çalıştırılacak işçilerin 7,5 saatten fazla çalıştırılması işçinin yazılı onayına bağlanmıştır.
 
-Sosyal Güvenlik Destekleme Prim (SGDP) İndirimi
 MADDE 505510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen %15 oranı, 2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak uygulanır.”
 
Eklenen madde ile beraber emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına göre çalışanlar ile yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaya devam eden işverenlerin emekli maaşından kesilen %15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Prim oranı 1/3 oranında düşürülmüş ve emeklilerin eline geçen maaşın %5 oranında artması sağlanmıştır. 
 
-Seyyanen Zam
MADDE 58 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 65 – 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;
a) 2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır. 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır.
 
Emekli maaşlarına seyyanen yapılan bu zamla beraber Temmuz 2015 tarihinden itibaren gerek SGDP İndirimi gerekse %6’lık askeri ücret zammı ile beraber emeklilerin Temmuz ayından itibaren alacakları emekli maaşları gerek direk gerekse endirekt yollardan zamlanmış olacaktır.
 
Sonuç
6645 sayılı torba kanunu ile yapılan değişiklikler hem çalışan işçileri hem işvereni olumlu yönde desteklemiş, iş hayatının sınırlarını iyileştirerek standartları yükseltmiştir. İşsizliğin az olduğu kazancın bol olduğu bir ülkede yaşamak dileği ile…

Okunma Sayısı : 1888
Yazdır

VERGİ DANIŞMANI

Vergi hukuku, Uluslararası vergiler, vergi planlaması, işletme planması ve daha bir çok konuda online soru sorabileceğiniz platform.

SON HABERLER

İLETİŞİM