2019 Yılı Gelir Vergisi Ve VUK Hadler REVİZE

GELİR VERGİSİ KANUNU

 302 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
    
Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)2018 Yılı Tutarı TL2019 Yılı  Tutarı TL 
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın4.4005.400 
    
Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)   
İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde16,00+1,28 KDV =17,2819,00+1,52 KDV =20,52 
 
 
    
Engellilik İndirimi   
193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları   
Sakatlık Derecesi   
Birinci Derece Sakatlar   %801.0001.200 
İkinci Derece Sakatlar    %60530650 
Üçüncü Derece Sakatlar    %40240290 
    
Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. ük.Md.80).   
Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 12.00014.800 

 

 

   
Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).   
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı27.00033.000 
    
Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).   
Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı1.8002.200 

 

Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md. 103).  
Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi  
2018 Gelir Vergisi Tarifesi2019 Gelir Vergisi TarifesiOran
14.800 TL’ye kadar18.000 TL’ye kadar0,15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası0,2
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası0,27
120.000 TL’dan fazlasının 120.000 TL’sı için 29.280 TL, fazlası148.000 TL’dan fazlasının 148.000 TL’sı için 36.260 TL, fazlası0,35
   
Ücret Gelirleri Dışında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi  
2018 Gelir Vergisi Tarifesi2019 Gelir Vergisi TarifesiOran
14.800 TL’ye kadar18.000 TL’ye kadar0,15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası0,2
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası0,27
80.000 TL’dan fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası98.000 TL’dan fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası0,35

 

VERGİ USUL KANUNU

 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) VUK GT 4902019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)   VUK GT 504 
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme27

 

33

 
MADDE 153/A-Teminat tutarı100.000120.000 
MADDE 232-2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).1.0001.200 
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.0001.200 
MADDE 343-En az ceza haddi   
   - Damga vergisinde1214,8 
  - Diğer vergilerde2429 
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları   
(Kanuna bağlı cetvel) 
 I inci derece usulsüzlükler   
1- Sermaye şirketleri148180 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           90110 
3 - İkinci sınıf tüccarlar4555 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   2125 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               1214,5 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     5,77 
II nci derece usulsüzlükler   
1- Sermaye şirketleri8098 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı4555 
3 - İkinci sınıf Tüccarlar                                                                          21

 

25

 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     12

 

14,8

 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,77 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           3,23,9 
    
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması   
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması240290 
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza120.000148.000 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması240290 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza12.00014.800 
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza120.000148.000 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması240290 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara5.7007000 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara290350 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine9001.100 
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası180.000220.000 
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.2001.480 
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına9001.100 
     
     
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza   
 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.6001.900 
 
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında800980 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında400490 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.200.0001.480.000 
MADDE 370 (izaha davet)Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı57.00070.000 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational