7186 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri

7186 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri 

(19 Temmuz2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı)

Hasılat esaslı vergileme

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 113 üncü maddesi ne yapılan  ekleme ile;

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerden talep edenlerin, gayrisafi hasılatlarının %10’u vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır. 

Elektrik motorlu otomotiv üretilmesinin desteklenmesi,

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 12 nci madde ile;

Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV), takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanı’ na yetki verilmektedir.

Yurt dışı çıkış harcı 

Harç tutarı 01/08/2019 tarihinden itibaren 15 TL. den  50 TL.’ye çıkarılmıştır.

Varlık barışı uygulaması,

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 90. Madde ile;

Beyan edilen yurt dışı ve yurtiçi varlıklar (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurtiçi taşınmazlar) üzerinden %1 oranında (daha önce  %2 idi ) vergi ödenerek söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Varlık Barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bu olanak, bildirilen veya beyan edilen verginin vadesinde ödenmesi ve yurt dışındaki varlığın bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi şartıyla sağlanmaktadır.

Yurt dışında bulunan varlıkların, 31.12.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi, ve bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

Yurt içindeki varlıkların, 31.12.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yeni varlık barışı kapsamına, öncekilerden farklı olarak ;

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,
     

girmemektedir.

Ayrıca Yurt dışında bulunan varlıklar;

  • Yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19/07/2019tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
  • 19/07/2019tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
  • Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu İle 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Tahsil imkanı kalmayan kredilerin değersiz alacak sayılması,

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen krediler, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak sayılacaktır.

Benzer şekilde,  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesine eklenen 3 üncü fıkra ile özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacaklar, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak sayılacaktır.

Faktoring şirketleri tarafından ayırılan özel karşılık tutarının gider olarak dikkate alınabilmesi,

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Finansal kiralama ve finansman şirketleri” ibaresi “Şirket” şeklinde değiştirilerek, faktoring şirketlerine de ayırdıkları özel karşılık tutarını, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alabilmelerine imkan tanınmıştır.

Finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinde vergi istisnaları,

5411 sayılı Bankacılık Kanununa eklenen geçici 32 nci madde ile finansal yeniden yapılandırma düzenlemesi getirilmiştir. Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde ;

Yapılacak işlemler harçlardan,

Düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden,

Alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilecek tutarları BSMV’den,

Kullandırılan ve kullandırılacak kredileri KKDF’den, Müstesnadır. 

Kanun’la ayrıca,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/f maddesinde yer alan istisnanın, kanuni takibe alınma koşulu olmaksızın, alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını düzenleme kapsamında devreden kurumlar ve bu şekilde varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları hakkında da uygulanması,

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesinde yer alan istisnanın, varlıkların yapılandırma kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve teslimi ile bu varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir ve tesliminde de uygulanması, sağlanmıştır.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational