Süresi Uzatılan Düzenlemeler

Süresi Uzatılan Düzenlemeler

Cumhurbaşkanlığı  Karar Sayısı 1948 ile Varlık Barışı süresi 6 ay uzatıldı

GVK geçici 90. madde düzenleme süresi 31/12/2019 tarihinde bitiyordu bu süre 6 ay uzatıldı.  Buna göre Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2020  tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Cumhurbaşkanlığı  Karar Sayısı 1950 ile 

KDV geçici 37. maddesinde düzenlenen; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu maddesinde düzenlenen;  imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt sürleri;

KVKK’nin internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre,

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,  

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 31’inci maddesi ile

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu maddesinde yer alan , Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Mükellefler ile Ar-ge Faaliyetinde Bulunan Mükelleflere Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 tarihine kadar Uzatıldı.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational